Board of Advisors


Ping Chen


Jun Du

Fei-Fei Jin

Wen-Chau Lee

Xiaodong Liu

Zhaolin Gu

Michael Schnatzmeyer

Shang-Ping Xie


Xiu-Qun Yang


Sienho Ye


Ning Zeng


Shaoqing Zhang

Guang J. ZhangCopyright 2013 Harmony Institute for Earth Care, Inc.. All rights reserved.