Experts


HIEC Features Bilingual Climate and Weather Experts

 

Dr. Aixue Hu


Dr. Xiang-Yu (Hans) Huang


Dr. Wen-Chau Lee


Dr. De-Zheng Sun


Dr. Juanzhen (Jenny) Sun

Dr. Jielun Sun


Dr. Qian Ye


Dr. Lixin Wu

Dr. Yongqiang Yu


Dr. Dongliang Yuan


Dr. Tingjun Zhang


Dr. Tao Zhang,


Dr. Yuanfu Xie


 

Harmony Institute for Earth Care, Inc.. All rights reserved.